İSG KATİP’ten Gelen SGK Cezaları Haksız Bulundu

SGK kategorisine 21 Kasım, 2018 tarihinde eklendi, 2.036 defa okundu

İSG-KATİP-cezaları-haksız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini daha iyi sunabilmek, kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçebilmek adına İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (ISG KATİP) adı altında bir yazılım geliştirmiştir.

Kanuna göre İSG-KATİP adı verilen bu yazılım ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesini amaçlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 3. maddesinde İSG-KATİP; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı olarak tanımlamıştır.

Bu program ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri içinde yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ISG KATİP ile işlem yapmaktadırlar. Genel olarak sistemde tanımlı olan kurum, kuruluş ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin eğitim ve staj süreçlerinin takibi de İSG-KATİP üzerinden yapılabilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeleri de İSG-KATİP üzerinden yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2015 tarih ve E.12349 sayılı yazısı doğrultusunda Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2016 tarih 3360350 sayılı yazısı ile SGK İl Müdürlüklerinden; ISG KATİP ve SGK kayıtlarının incelenmesi, incelemeler sırasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanması halinde işverenlere idari para cezası düzenlenmesi istenmiştir.

Örnek vermek gerekirse çalışan kişinin ISG KATİP’e 01.01.2018 tarihinde kaydı yapılmış ve 01.06.2018 tarihinde de çıkışı verilmiş olsun, yine aynı kişinin SGK’ya girişi 03.01.2018 tarihinde kaydı yapılmış 31.05.2018 tarihinde de çıkışı verilmiş olsun görüleceği üzere her iki kayıtta da işe giriş ve çıkışlar birbirini tutmamakta ve uyumsuzluk göstermektedir. Bu şekilde ki uyumsuzlukları çoğaltmak mümkündür.

Peki uyumsuzlukların tespit edilmesi sonucunda hangi cezalar verilmektedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 8. maddesinin (a) fıkrası, 9. maddesinin (a) fıkrası, 3. maddesinin (a) fıkrası uyarınca idari para cezaları ile aynı kanundan doğan teşviklerin iadesi ile prim borcu ve işsizlik borcu ödemeleri düzenlenmektedir.

SGK tarafından ceza kesilen işletmeler ne yapması gerekmektedir?

SGK tarafından düzenlenen bu cezaların iptal edilmesi için öncelikli olarak SGK’ya süresi içerisinde itiraz edilmesi kanunen zorunludur. Buradaki süre, verilmiş olan cezalara göre değişkenlik gösterdiği için işverene tebliğ edilmiş olan evraklardaki süreler dikkate alınması gerekmektedir.

Yapılmış olan itiraz SGK Komisyonu tarafından kabul edilebileceği gibi red de edilebilir. Kabul edildiğinde başkaca yapılacak işlem bulunmadığı için SGK tarafından işlemler kendiliğinden yapılacaktır. Ancak red kararı verilmesi halinde ise yine red kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren süresi içerisinde dava açılması gerekmektedir. Bu cezaların ilk üçü idari yargının konusunu ilgilendirdiğinden idare mahkemesinde, teşviklerin iadesi ile prim borcu ve işsizlik borcu ise adli yargının konusunu ilgilendirdiğinden iş mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Ortak sağlık güvenlik birimi (OSGB) işi ile iştigal olan bir şirkete yukarıda izah ettiğimiz şekilde ISG KATİP ve SGK kayıtlarının incelenmesi sonucunda bahse konu idari para cezaları düzenlenmiş, OSGB Şirketi tarafından SGK’ya itiraz edilmiş ve itirazı değerlendiren SGK Komisyonu tarafından, OSGB Şirketi’nin itirazı; 5510 sayılı kanunun 59. maddesi gereğince teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir gerekçesi ile red edilmiştir.

OSGB Şirketi, SGK Komisyonunun red kararını yargıya taşımıştır. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda SGK’nın kararının kanunda düzenlenen usul ve esaslara uygun olmadığı bir başka anlatımla işlemin kanuna aykırı olduğu gerekçesi ile kararı iptal edip OSGB Şirketi tarafından ödenen idari para cezalarının aynen iadesine karar vermiştir. SGK tarafından bahse konu karar bir üst mahkemeye itiraz edilerek taşınmış ancak istinaf mahkemesince verilen kararda ilk derece mahkemesinin kanuna uygun, SGK’nın ise yapmış olduğu işlemin kanuna aykırı olduğuna kesin olarak karar verilmiştir.

Emsal niteliğinde olan bu karar ışığında ISG KATİP ve SGK kayıtlarının incelenmesi, incelemeler sırasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanması halinde işverenlere uygulanan idari para cezalarının kanuna aykırı olduğu sabittir.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.