Sıfır Atık Projesinde Bilinmeyenler

Kamu Duyuru kategorisine 17 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 840 defa okundu

sıfır-atık-izmir-sgk

Geçtiğimiz yıl 2018 yılı Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir konuşma ile “Sıfır Atık Projesi”nin tanıtımı yapan Cumhurbaşkanının eşi Emine ERDOĞAN, ülke genelinde bu projenin yayılması gerektiğini vurgulayarak bu projenin sadece çevre duyarlılığı olmadığını esasında insanlığın geleceği adına bir sorumluluk olduğunu, atıkların kılık değiştirmiş birer enerji kaynağı olduğunu belirtmiştir.

Sıfır Atık Projesi (Video)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu proje koordine edilmiş ve proje kapsamında neler yapılabileceği tek tek açıklanmıştı. Proje kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarlarının azaltılması, tüm atıkların yerinde ayrıştırılması, park ve bahçelere katkı sağlamak ve çevreyi kirletmeden ekonomiyi canlandırmak son olarak da yarınlara temiz bir dünya bırakmak amaçlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başkanlığında başlatılan çalışmada Emine ERDOĞAN’ın çağrısı ile birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütleri projeyi desteklediklerini belirterek katkı sunmaya çalışmışlardır.

Devamını Oku

İmar Affı Ödeme, Beyan Şekli 2019

Kamu Duyuru kategorisine 14 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 905 defa okundu

imar-affı-çıktı

Bilindiği üzere 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. madde eklenmiştir.

İlgili yasaya ulaşmak için tıklayınız!

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak bir de 06.06.2018 tarihinde 30443 sayılı Resmi Gazete ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğ yayınlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız!

Gerek kanuna eklenen geçici madde gerekse yayınlanan tebliğ ile halk arasında bilinen adı ile “İmar Affı” gündeme gelmiştir.

İmar affı nedir?

İmar Kanunu ile bu kanun ile sıkı sıkıya bağlı olan diğer yasal düzenlemelere aykırı olarak yapılmış yapıların yine başka bir yasal düzenleme ile getirilen şartlar doğrultusunda affedilmesidir.

Devamını Oku

Ayda 10 Günden Az Ev Hizmetlerinde Çalışmalarda Bilinmesi Gerekenler

SGK kategorisine 11 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 2.706 defa okundu

ayda 10 günden az ev hizmetinde çalışanların primi

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı düzenleyen ek 9. maddesinin 2. fıkrasında ev hizmetlerinde gerçek kişiler tarafından çalıştırılan ve çalışma gün sayısı bir ayda 10 günden az olanların iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortasının yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 5510 sayılı yasanın 9. Maddesindeki çelişkileri yada anlaşılmayan yanları açıklamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 01.04.2015 tarihinde 29313 sayılı Resmi Gazetede Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız!

Gerek kanun maddesi gerekse kanun maddesinin dayanak teşkil edilerek hazırlanan tebliğ ile birçok soru 2019 yılı için cevabını bulmuş durumdadır. Bunlara örnek vermek gerekirse;

1-Ev hizmeti nedir veya hangi işler ev hizmeti sayılmaktadır?

Devamını Oku

SGK Taşeron İşçilerin İşsizlik Ödeneğine İlişkin Genelge Yayınlandı

SGK kategorisine 11 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 627 defa okundu

kamuda çalışmaya başlayan sürekli işçilerin işsizlik ödeneği genelgesi

Bilindiği üzere 20.11.2017 tarihinde kabul edilip 24.12.2017 tarihinde resmi gazete yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron firmalara bağlı olarak çalışan personellerin özlükleri düzenlenmiş durumdadır.

Anılı KHK kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar tebliği yayımlanarak bu tebliğde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda taşeron firmalarda çalışan ve şartları taşıyan personeller kamu kurumları nezdinde sürekli işçi kadrosuna geçirilme işlemleri tamamlanmıştır.

Taşeron firmalarda çalışıp sürekli işçi kadrosuna geçirilen çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştıkları sabittir. Zira Personel Daire Başkanlığı’nın 18.05.2018 tarih E.3425 sayılı yazısı ile KHK ile kamu kurumunda sürekli işçi kadrosunda çalışacak olan personellerin 4857 sayılı yasaya yani İş Kanununa tabii oldukları belirtilmiştir.

Ancak işin temeline bakıldığında sürekli işçi kadrosuna alınan personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlar dâhilinde kadroya geçirildikleri için aynı kanunun 4/D bendi kapsamında istihdam edilmektedirler.

Taşeron işçilerini özlüklerinin 4857 sayılı yasada mı yoksa 657 sayılı yasa da mı sorunu devam ederken kamu kurumları bu personeller için işsizlik sigortası primi yatırıp yatırmama konusunda kamu zararı doğmaması adına tereddüt yaşamışlardır.

Bu tereddütlerin giderilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.08.2018 tarih 2018/30 sayılı genelge yayınlanmış olup özetle; 4/B kapsamında istihdam edilenlerin işsizlik ödeneği hükümlerinden yararlanmayacağı ancak 4/D kapsamında istihdam edilenlerin işsizlik ödeneğinden yararlanabileceği düzenlenmiştir.

İlgili genelgenin tam metni aşağıdadır;

“Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi Hakkında Genelge Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 35158785-309/06-202.99-E.l 1119337”

“Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa geçici 7 nci madde, 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 23, 24 ve 25 inci maddeler eklenmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu hükümler çerçevesinde kadroya alınacak olan sigortalıların gerek işyerlerinin gerekse kendilerinin tescil işlemleri açısından yapılacak işlemler 25/1/2018 tarihli, 2018-5 sayılı Kurum Genelgesinde açıklanmıştır. Kadroya alınacak olan sigortalıların, statüsü ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve 24 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına veya işçi statülerine geçirilen ilgililerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) bendine göre istihdam edildiği ve haklarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçirilen işçilerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenler için işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanmaması, buna mukabil aynı fıkranın (D) bendi kapsamında istihdam edilenler bakımından ise işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Kadroya geçirilen ve 657 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (D) bendi kapsamında istihdam edilen personelin, işsizlik sigortasına dahil edileceği dikkate alınarak, kadroya geçirildikleri tarihten itibaren haklarında işsizlik sigortası hükümleri uygulanmamış olan personel için geriye yönelik olarak düzenlenecek olan belge türü üzerinden verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin bu genelgenin yayım tarihini takip eden ayın 23 üne kadar verilmesi ve karşılığı işsizlik sigortası primlerinin de ay sonuna kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Dr. Mehmet Selim BAĞLI Kurum Başkanı”

 

Devamını Oku

Kamu Kurumlarında Yaz Kıyafeti Uygulaması Sona Eriyor

Kamu Duyuru kategorisine 10 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 661 defa okundu

kamu kurumu yazlık kıyafet

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 25.10.1982 tarih 17849 sayılı Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Bahse konu yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin yazlık kıyafet kullanabileceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda da yazlık kılık ve kıyafet uygulamasında çalışılan iş ve coğrafi bölgenin durumu nazara alınarak bu iş ve işlemleri yapma yetkisi Valilik Makamına bırakılmıştır.

Yine 26.05.2007 tarih 26533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/14 sayılı Başbakanlık genelgesi yayınlanmıştır.

Bahse konu genelgeye göre de 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dâhil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması ile klimaların 22-24 dereceye ayarlanması düzenlenmiştir.

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız!

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hem yönetmelik hem de genelge gerekçe gösterilmek suretiyle birçok Valilik Makamı kamu kurum ve kuruluşlarına (Belediye başkanlıklarına, kaymakamlıklara, üniversitelere, meslek odalarına, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine, Vergi dairelerine) yaz dönemi kılık kıyafet uygulamasının 15 Eylül 2018 tarihinde sona ereceğine dair bilgilendirme ve gereği talimatı göndermeye başlamıştır.

Devamını Oku