SGK İşten Çıkış Kodları

İşten Çıkış

İşveren veya vekili, işyerinde çalıştırmak üzere bir işçi ile ücret karşılığı anlaşması sonucunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilmiş usul ve esaslar doğrultusunda işçinin işe girişini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorunda olduğu gibi yine aynı kanunun 9. maddesinde düzenlenmiş olan usul ve esaslar doğrultusunda da işten ayrılışını bildirmek zorundadır. Kanunun ilgili maddesindeki hükme aykırı davranan işverenler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ağır idari yaptırımların uygulandığını ayrıca belirtmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz.

Konumuz ile ilgili olan bölüm ise işten çıkış kodunun hem işçi hem de işveren açısından önem taşıdığı için bu kodların doğru bir şekilde yapılması ve kodların ne anlama geldiğidir.

SGK işten ayrılış bildirgesi nedir?

İşten ayrılış bildirgesi; 5510 sayılı kanunla birlikte işvereni bu belgenin Sosyal Güvenlik Kurumuna işçinin işten ayrıldığı tarihten başlamak üzere 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sitesi üzerinden elektronik olarak ibraz etmesi adına yükümlü tuttuğu özellikle işçinin hangi tarihte ve hangi gerekçe ile işten ayrıldığını gösteren resmi bir belgedir.

ÖRNEK işten ayrılış bildirgesi için tıklayınız!

İşten Ayrılış Bildirgesi
SGK işten çıkış kodu nedir?

İşten çıkış kodu; ayrılış bildirgesinin 16 numaralı bölümünde yer alan ve işçinin bağlı bulunduğu işyerinden hangi gerekçe ile ayrıldığını gösteren numaralandrıma sistemidir.

İşten çıkış kodları önemli bir konudur. Öyle ki; İşkur tarafından ödenen işsizlik ödeneğine çalışma süresi bakımından hak kazanılmış olsa bile işten çıkış kodunun türü nedeniyle işsizlik ödeneğinin ödenmediği durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Örneğin; bir işçinin çıkış kodu 3 numaralı istifa olarak gösterildi ise işsizlik ödeneği alamaz zira işsizlik ödeneğinin şartları arasında işveren tarafından çıkarılma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu kesin bir sonuç değildir çünkü istifa dilekçesi 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen ve Yargıtay kararlarında yeknesak hale gelen şartları taşımıyor ise geçersiz olup mahkeme kararı ile bu durum tespit edildiğinde işsizlik ödeneğine hak kazanılır ki aynı durum kıdem ve ihbar tazminatları için de geçerlidir.

SGK işten çıkış kodları nelerdir?

01 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi; 4857 sayılı İş Kanunu 15. maddesine dayanılarak hazırlanan deneme süreli iş sözleşmesindeki çalışmalarda deneme süresinde veya sonunda iş akdine işveren tarafından son verilmesi halinde kullanılan koddur.

02 –  Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi; 4857 sayılı İş Kanunu 15. maddesine dayanılarak hazırlanan deneme süreli iş sözleşmesindeki çalışmalarda deneme süresinde veya sonunda iş akdine işçi tarafından son verilmesi halinde kullanılan koddur.

03 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa); Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından herhangi bir sebep belirtilmeden sonlanmasında kullanılan koddur.

04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi; Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından herhangi bir sebep belirtilmeden sonlanmasında kullanılan koddur.

05 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi; Belirli süreli iş sözleşmesinde işin bitim tarihi itibariyle işin kendiliğinden sonlanmasında kullanılan koddur.

08 – Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme; İşçinin mevzuat gereği çalışmış olduğu sürenin toplanması ile birlikte emekliliğe hak etmesi veya kendisine toplam ödeme yapılacak şartların oluşması halinde kullanılan koddur.

09 – Malulen emeklilik; İşçinin malulen emekli olabilecek şartları taşıması sonucunda kullanılan koddur.

10 – Ölüm; İşçinin iş kazası dışında herhangi bir sebeple vefat etmesi durumunda kullanılan koddur.

11 – İş kazası nedeniyle ölüm; İşçinin işyeri veya eklentilerinde vefatı halinde kullanılan koddur.

12 – Askerlik; İşçi zorunlu askerlik görevi sebebiyle işten çıkmasında kullanılan koddur.

13 – Kadın işçinin evlenmesi; Kadın işçi evlendikten 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde kullanılan koddur.

14 – Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması; İşçi kanunda sayılı yaş dışındaki prim ve süre şartlarını sağladığı takdirde bunu tevsik edici belgenin işverene ibrazı ile kullanılan koddur.

15 – Toplu işten çıkarma; 4857 sayılı İş Kanunu 29. Maddesi kapsamında işverenin işçileri toplu bir şekilde işten çıkarmasında kullanılan koddur.

16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli; İşverenin birden fazla olan işyerleri arasında işçinin nakil edilmesinde kullanılan koddur.

17 – İşyerinin kapanması; İşçinin çalışmış olduğu işyerinin faaliyetinin bitmesi sonucu kullanılan koddur.

18 – İşin sona ermesi; Önceden belirlenmiş ve belli amaca ulaşıldığında yani iş bittiğinde kullanılan koddur.

19 – Mevsim bitimi; Mevsimlik olarak çalışan işçilere ihtiyaç duyulan mevsimin sona ermesinde kullanılan koddur.

20 – Kampanya bitimi; Kampanyalı üretim yapılan bir işletmede kampanyanın bitmesi ve gelecek dönem de yeniden başlayacak olmasında kullanılan koddur.

21 – Statü değişikliği; Bir işyerinde çalışan işçinin çalışmış olduğu işyerine ortak olmasında hizmet sınıfının değiştirilmesi adına kullanılan koddur.

22 – Diğer nedenler; İşten ayrılış gerekçesi yayınlanmış olan bu listede bulunmuyorsa kullanılan koddur.

23 – İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih; 4857 sayılı İş Kanununda belirtildiği üzer işyerinin bir haftadan fazla süre ile işin durması durumunda kullanılan koddur.

24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih; 4857 sayılı İş Kanununda belirtildiği üzere iş sözleşmesinin sağlık sorunları nedeniyle işçi tarafından sona erdirilmesinde kullanılan koddur.

25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih; 4857 sayılı İş Kanunu 24/II. bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin olması durumunda işçinin iş sözleşmesini sonlandırdığında kullanılan koddur.

26 – Disiplin Kurulu kararı ile fesih; İşyerinde disiplin kurulu bulunması ve yasanın aradığı usuller çerçevesinde işçinin iş akdinin disiplin kurulunca sonlanmasında kullanılan koddur.

27 – İşveren tarafından zorunlu neden veya tutukluluk nedeniyle;  İşçinin herhangi bir sebeple tutuklanması veya işçinin işe gelmesini bir haftadan uzun süre zorlayacak durumlarda kullanılan koddur.

28 – İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih; 4857 sayılı İş Kanununda belirtildiği üzere iş sözleşmesinin sağlık sorunları nedeniyle işveren tarafından sona erdirilmesinde kullanılan koddur.

29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih; 4857 sayılı İş Kanunu 25/II. bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin olması durumunda işverenin iş sözleşmesini sonlandırdığında kullanılan koddur.

30 – Vize süresinin bitimi; İş sözleşmesinin sonlandırılması üçüncü bir kurum ve kuruluşun iznine tabi olup bu kurumca yeni bir vize verilmediği takdirde kullanılan koddur.

31 – Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında; İşçinin iş akdinin sonlanmasında kendi talebi olmadığı gibi kendi kusurunun da bulunmadığı ancak kanunda belirtilmiş nedenlerden dolayı iş akdinin sonlandırdığında kullanılan koddur.  

32 – 4046 sayılı kanun kapsamında özelleştirme; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 . maddesine göre özelleştirilen işyerlerince kullanılacak olan kodlardır.

33 – Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi; Gazeteci işçinin kendisine ait özel kanunlarında belirtildiği şekillerde iş akdinin sonlanmasında kullanılacak olan koddur.

34 – İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi; İş sözleşmesinin sona erme gerekçesi işçinin çalışmış olduğu işyerinin başka bir işyerine devredilmesi veyahut da işin/işyerinin niteliğinin değişmesinde kullanılacak olan koddur.

36 – OHAL/KHK; Olağanüstü hal nedeniyle kapatılan işyerlerinde çalışan işçinin işten çıkış işleminin yapılacak olduğunda kullanılacak olan koddur.

37 – KHK ile kamu görevinden çıkarma; Olağanüstü hal kapsamında çıkarılmış olan KHK kapsamında kamu kurumunda çalışan işçilerin kamu kurumundan çıkarılmalarına KHK ile karar verildiğine kullanılacak olan koddur.

38 – Doğum nedeniyle işten ayrılma; Hamile kalan işçinin doğum nedeniyle işten ayrılmasında kullanılacak olan koddur.

39 – 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş; Olağanüstü hal kapsamında çıkarılmış olan 696 sayılı KHK ile taşeronda çalışan işçilerin kamu kurumuna geçirilmesinde kullanılacak olan koddur.

40 – 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememe; Olağanüstü hal kapsamında çıkarılmış olan 696 sayılı KHK ile taşeronda çalışan işçilerin kamu kurumuna herhangi bir sebeple geçememiş olmasında kullanılacak olan koddur.

Yorumlara Kapalı