SGK Taşeron İşçilerin İşsizlik Ödeneğine İlişkin Genelge Yayınlandı

SGK kategorisine 11 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 627 defa okundu

kamuda çalışmaya başlayan sürekli işçilerin işsizlik ödeneği genelgesi

Bilindiği üzere 20.11.2017 tarihinde kabul edilip 24.12.2017 tarihinde resmi gazete yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron firmalara bağlı olarak çalışan personellerin özlükleri düzenlenmiş durumdadır.

Anılı KHK kapsamında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar tebliği yayımlanarak bu tebliğde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda taşeron firmalarda çalışan ve şartları taşıyan personeller kamu kurumları nezdinde sürekli işçi kadrosuna geçirilme işlemleri tamamlanmıştır.

Taşeron firmalarda çalışıp sürekli işçi kadrosuna geçirilen çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştıkları sabittir. Zira Personel Daire Başkanlığı’nın 18.05.2018 tarih E.3425 sayılı yazısı ile KHK ile kamu kurumunda sürekli işçi kadrosunda çalışacak olan personellerin 4857 sayılı yasaya yani İş Kanununa tabii oldukları belirtilmiştir.

Ancak işin temeline bakıldığında sürekli işçi kadrosuna alınan personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlar dâhilinde kadroya geçirildikleri için aynı kanunun 4/D bendi kapsamında istihdam edilmektedirler.

Taşeron işçilerini özlüklerinin 4857 sayılı yasada mı yoksa 657 sayılı yasa da mı sorunu devam ederken kamu kurumları bu personeller için işsizlik sigortası primi yatırıp yatırmama konusunda kamu zararı doğmaması adına tereddüt yaşamışlardır.

Bu tereddütlerin giderilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.08.2018 tarih 2018/30 sayılı genelge yayınlanmış olup özetle; 4/B kapsamında istihdam edilenlerin işsizlik ödeneği hükümlerinden yararlanmayacağı ancak 4/D kapsamında istihdam edilenlerin işsizlik ödeneğinden yararlanabileceği düzenlenmiştir.

İlgili genelgenin tam metni aşağıdadır;

“Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi Hakkında Genelge Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 35158785-309/06-202.99-E.l 1119337”

“Bilindiği üzere, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa geçici 7 nci madde, 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 23, 24 ve 25 inci maddeler eklenmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahse konu hükümler çerçevesinde kadroya alınacak olan sigortalıların gerek işyerlerinin gerekse kendilerinin tescil işlemleri açısından yapılacak işlemler 25/1/2018 tarihli, 2018-5 sayılı Kurum Genelgesinde açıklanmıştır. Kadroya alınacak olan sigortalıların, statüsü ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve 24 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına veya işçi statülerine geçirilen ilgililerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) bendine göre istihdam edildiği ve haklarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçirilen işçilerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenler için işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanmaması, buna mukabil aynı fıkranın (D) bendi kapsamında istihdam edilenler bakımından ise işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Kadroya geçirilen ve 657 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (D) bendi kapsamında istihdam edilen personelin, işsizlik sigortasına dahil edileceği dikkate alınarak, kadroya geçirildikleri tarihten itibaren haklarında işsizlik sigortası hükümleri uygulanmamış olan personel için geriye yönelik olarak düzenlenecek olan belge türü üzerinden verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin bu genelgenin yayım tarihini takip eden ayın 23 üne kadar verilmesi ve karşılığı işsizlik sigortası primlerinin de ay sonuna kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Dr. Mehmet Selim BAĞLI Kurum Başkanı”

 

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.